Links

Op deze pagina’s staan enkele links die direct of indirect zijn gerelateerd aan het boek. Het zijn in elk geval links die van belang zijn geweest in het gehele project: de voorbereiding, de tocht, de gedachten en de uitwerking. Eveneens zijn hier enkele inhoudelijke correcties opgenomen.Deze pagina kan worden gewijzigd (met name met aanvullingen).
Inhoudelijke links (correcties hier) :
Ordonner et Exclure Dominique Iogna-Prat, Ordonner et Exclure. Cluny et la société chrétienne face à l’hérésie, au judaïsme et a l’islam (1000 – 1150), Champs/Flammarion, 2000.Dit is geen echte link maar een boek. Een belangrijke referentie. Misschien zelfs de belangrijkste. U kunt het hier (frans) of hier (engels) kopen nadat u hier of hier een recensie heeft gelezen.
Angst voor Vrijheid Erich Fromm, De angst voor vrijheid, Bijleveld, (1941/1999).Ook hier geen echte link want ook dit is een boek. Het is feitelijk de oorzaak en de bron van mijn reis. Eerst een korte recensie om het daarna eventueel aan te schaffen.
History of the Christian Church Het werk van Philip Schaff. Geschreven eind 19e eeuw. Gedegen. Uitgebreid. Boeiend. Wellicht iets gedateerd maar een geweldig boek.
De weg naar Santiago de Compostela De scriptie van Annick Plancke die is gebruikt als basis van het intermezzo over Saint-Jacques. Annick heeft – behalve haar scriptie – nog een aantal stukken, die zij in de loop van haar studie had gemaakt, aan mij gegeven. Die stukken zijn verwerkt zonder referentie en minder expliciet, maar hebben wel hun invloed gehad.Haar mailwisseling met mij, gedurende het schrijven in Cahors, heeft mij goed geholpen. Ik dank haar voor de verleende hulp.
Cluny Links over Cluny zijn er veel. De gegeven link is van de universiteit van Münster.
Project Gutenberg Gedurende het schrijven van het boek in de perfecte isolatie van Cahors, is het project Gutenberg van onschatbare waarde geweest. De link naar het algemene project Gutenberg is hier links gegeven. Enkele specifiek gebruikte boeken volgen hieronder (oorspronkelijke titel is gegeven, de Gutenbergtekst is in het Engels).

Anoniem: Chanson de Roland
Dante Alighieri: Divina Comedia (zelf de versie selecteren)
Jean Jacques Rousseau: Discours sur l’origine de l’inégalité
Charles Mackay: Memoirs of extraordinary popular delusions, Vol I. (Vol II, Vol III)
Nicolo Machiavelli: Il Principe
Adam Smith: An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations
Andere boeken Ook Project Gutenberg is niet ideaal of compleet. De volgende boeken werden elders gevonden (Online Books en CCEL zijn zeer waardevol):

Augustinus: De Doctrina Christiana
Johan Calvijn: Institutio Christianae religionis
Jean Jacques Rousseau: Du Contrat Social
(Engelse vertaling)

En hoewel er geen gebruik van is gemaakt is het Internet Archive evenzo een onmisbare bron voor tekst, documentaires en ander waardevol materiaal op het internet.

Charlemagne – The making of an image 1100-1300 In 2006 kwam een proefschrift uit dat naadloos aansluit bij het concept van propaganda rond de pelgrimage en de kruistochten. Hoewel het niet is niet gebruikt bij het schrijven van het boek, hoort het hier absoluut thuis. (bron)
De laatste pagina 1) Rob Hengeveld. 2012. Wildgroei. Zwerk Actueel, 426p.2) Stephen D. Mumford. 1996. The Life And Death of NSSM 200, Center for Research on Population and Security Research Triangle Park, North Carolina.
Het antisemitisme van Luther Het beruchte antisemitische boek van Luther uit 1543 (On the Jews and their lies). Met alle navolgende invloed van dien. Zie ook Medieval Sourcebook (op dit moment hier niet meer beschikbaar vanwege copyright redenen). Een volledige tekst in vertaling van de Christian Nationalist Crusade staat hier.
Enkele boeken zijn niet simpel op het internet te vinden en de hiervoor genoemde bronnen voldoen dan niet. Een ander boek dat lastig te vinden is, is Mein Kampf (toelichting) van Hitler. Een analyse van dat boek, de bevattende christelijke elementen en een vergelijking met het boek van Luther, zou aardig zijn maar gaat hier te ver. Nazi-Duitsland is niet de definitie, het begin en het einde van het Kwaad. De oorsprong ligt dieper. Heel diep. Zie ook het boek Ordonner et Exclure. De Romeinse keizer Constantijn schreef na het concilie van Nicea (325) een brief die regelrecht antisemitisch te noemen is (zie ook het Medieval Sourcebook).
Paus Pius XII Een van de thema’s in Niet naar Santiago en weer terug is de vervolging van de joden. Iogna-Prat laat iets zien van het ontstaan van die vervolging en de rol van de Roomse Kerk daarin. Pius XII was paus op het moment van de grootste vervolging en massamoord in de geschiedenis van de mensheid. Zijn handelen is nog steeds bron  van dispuut. Het standpunt in Niet naar Santiago en weer terug  is ongetwijfeld bediscusieerbaar. Het artikel links geeft een van de meest objectieve samenvattingen van deze problematiek die ik heb gevonden. In 1999 is het International Catholic-Jewish Historical Commission gevormd. Het eerste interimrappport geeft een lijst van vragen die veel duidelijkheid schept aangaande de problematiek. In 2001 is de commissie uit elkaar gegaan in onenigheid en de controverse tussen Joden en het Vaticaan leeft voort.Hier vindt u de beruchte en veel bekritiseerde kerstboodschap van Pius XII uit 1942. Ik daag de lezer uit, te vinden welk fragment als kritiek op de – aan Pius XII bekende – massale vervolgingen door de nazi’s kan worden gezien en dat fragment te wegen in belang t.o.v. de gehele kerstboodschap.
De regel van Benedictus De link geeft de regel zoals die op dit moment beschikbaar is op het web. Wijzigingen die in de loop van de tijd zijn aangebracht op de tekst  van Benedictus van Aniane zijn niet aangegeven. Ik houd me aanbevolen voor research en een geannoteerde tekst op het web (in boekvorm zal die wellicht bestaan). De regel is in verschillende talen beschikbaar. Ook op de site van de Benedictijner orde zelf.
En het artikel over de regel uit de katholieke encyclopedie.
De katholieke encyclopedie De katholieke encyclopedie is een goede online bron voor snelle katholieke weetjes. De gegevens zijn wel duidelijk met katholieke bril geschreven. Met enige reserve te gebruiken maar voor elementaire hagiografieën van pausen, heiligen en begrippen van voor 1914 (deze elektronische versie is op papier in 1914 uitgegeven en niet bijgewerkt) is het onmisbaar.
Medieval Sourcebook Onmisbaar voor de amateur historicus en studenten. Geselecteerde originele documenten in vertaling. Veel leuks te vinden (b.v. de bul Unam Sanctam die ook hier, bij alle pauselijke encyclieken, te vinden is).
Science History Van dezelfde bron als het Medieval Sourcebook.
Kirchenlexikons Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikons (in het Duits). Veel detailgegevens over personen die gerelateerd zijn aan de kerkgeschiedenis.
Séviac De opgraving van de romeinse villa bij Séviac. De villa als blauwdruk voor een klooster. De thermen als blauwdruk voor een romaanse kloosterkerk met drie absidiale kapellen.
De grondwetten van:

VS (met Bill of Rights en Amendments)

Frankrijk

EU  (tekst 2003)
EU (lokale kopie, pdf)

De bronnen van de geanalyseerde grondwetten. Speciale aandacht in deze context vraagt wellicht de USA PATRIOT ACT.Let op het derde amendment (in de Bill of Rights) van de VS:

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.

En vergelijk dit met artikel II-52 (versie 2003) van de grondwet van de EG:
(In de versie van 2004: Deel II: Handvest van Grondrechten van de Unie; Titel VII – Algemene bepalingen voor de uitlegging en de toepassing van het Handvest.  Artikel II-112: Reikwijdte en uitlegging van de gewaarborgde rechten en beginselen)

[…]1 – Beperkingen op de uitoefening van de in dit Handvest erkende rechten en vrijheden moeten bij wet worden gesteld en de wezenlijke inhoud van die rechten en vrijheden eerbiedigen. Met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel kunnen alleen beperkingen worden gesteld, indien zij noodzakelijk zijn en daadwerkelijk aan door de Unie erkende doelstellingen van algemeen belang of aan de eisen van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen beantwoorden. 2 – De door dit Handvest erkende rechten die worden beschreven in andere delen van de Grondwet, worden uitgeoefend onder de voorwaarden en binnen de grenzen welke door de desbetreffende delen zijn gesteld […]

Toespraak Chirac Toespraak gehouden door Chirac op 17 december 2003 (terwijl ik het boek schreef) n.a.v. het niet toestaan van het dragen van hoofddoeken door islamitische meisjes op school. Er bestaat ook een vertaling. De Franse ambassade heeft een goede introductie van het begrip Laïcité (Franse tekst). Hier de Franse tekst uit Wikipedia.
Tijdlijnen Maurice Griffe Van waarde als volgordelijkheid en momenten in een geschiedenisverhaal van belang zijn. De volgende delen zijn gebruikt:
1. Les Souverains de France (Deel 1)
2. Les Croisades (Deel 9)
3. Les “Guerres” de Cent Ans (Deel10)
4. La Chrétienté face a l’Histoire (Deel 30)
5. Abbayes et Monastères (Deel 31)
One nation under God Dit is het artikel van Siobhan McDonough in The Washington Times. Het is slechts een van de vele resultaten als men zoekt op het internet met de query One nation under God. De splijtzwam van de VS en dus – op dit moment – van de wereld. Have fun!Ook niet onaardig: Theocracy Watch
Skeptics annotated De Bijbel. De Koran. Het Boek van Mormon. Voor als je eens wat na wilt zoeken.
Geen christendom Een site met zeer veel informatie, artikelen en links voor atheïsten en andersdenkenden. Zo ook het Secular web.Van kwaliteit buitencategorie en niet mis te verstaan is deze lezing van Bertrand Russel: Why I am not a christian.
Ook in vertaling (pdf) (bron niet meer online).
 The power of nightmares Prachtige drie uur durende documentaire van de BBC over het ontstaan van de angst als leidend politiek gereedschap. Ja, hetzelfde thema als in Niet naar Santiago en weer terug, al gaat de documentaire pas in 1946 van start. De documentaire is van 2004! Het boek lijkt gelijktijdig geschreven te zijn.Wikipedia artikel over de documentaire.
Op YouTube.
Correcties:Als gevolg van de snelheid waarmee het boek is geschreven – in zes weken tijd stond vrijwel het hele boek met uitzondering van de derde reis op papier – en de snelle uitgave die daarop volgde bevat het boek meer fouten dan gewenst. Het is het gevolg van onervarenheid in het schrijven en uitgeven van boeken. Dat is jammer maar die type- of zet- of drukfouten worden hier niet gecorrigeerd. Voor een eventuele volgende uitgave zal daar vanzelfsprekend nauwkeurig weer naar worden gekeken. Deze en andere (tekstuele) fouten zijn gecorrigeerd in de ebook-versie (epub formaat).
Over Psalmen (Wikipedia) In Niet naar Santiago en weer terug wordt op pagina 274 verwezen naar psalm 139, vers 21/22 (Zou ik niet haten, HEERE! die U haten? en verdriet hebben in degenen, die tegen U opstaan? Ik haat hen met volkomen haat, tot vijanden zijn zij mij). De voetnoot vermeldt een afwijking van de nummering en ik verwijs naar een mogelijke drukfout. Dat is onjuist. Een juister en waarschijnlijker verklaring tussen het Franse gebruik van nr 138 en het Nederlandse gebruik van nr 139 staat in Wikipedia en heeft te maken met het gebruik van Hebreeuwse en Griekse bronteksten.
The Right is more precious than peace Bij het monument in Varennes en Argonne beschrijf ik in het boek de inscriptie als Truth is more important than Peace. Dat is onjuist. Het is de uitspraak die hier links staat en die komt uit de speech van Woodrow Wilson van 2 april 1917 waarin hij aankondigt dat de VS meedoet in WOI.
De Chasséen Na de herstart vanuit Nolay loop ik na Santenay door een neolitisch kamp, gemeente Chassey-le-Camp. Dat kamp dateert uit 5000-3500 v. chr. en niet zoals in het boek abusievelijk vermeld 1500-500 v. chr.